NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) Opvolger van de werktijdverkorting (WTV)

 

 

 

 

 

NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) Opvolger van de werktijdverkorting (WTV)

 

NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid)
Versie 2.0;

  • Aanvragen kan vanaf 6 juli
  • De vaste forfaitaire opslag voor loonkosten wordt verhoogd van 30% naar 40%
  • De referentiemaand voor de nieuwe regeling wordt de maand maart
  • Bedrijf dat gebruik maakt van deze regeling mag GEEN winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.
  • In deze NOW 2.0 blijft de correctie op subsidie bestaan bij ontslag, maar vindt er geen extra opslag plaats. Bij ontslag van meer dan 20 werknemers moet overlegd worden met de vakbonden.

 

Versie 1.0;

 

Ingangsdatum: 1 maart, 1 april of 1 mei
Looptijd: 3 maanden
Waar aan te vragen: UWV
Aan te vragen vanaf: maandag 5 juni
Uitvoering : UWV

 

WTV aanvraag voorafgaand
Indien er een vergunning voor werktijdverkorting (WTW) is afgegeven, zal deze de eerste 6 weken toegekend worden. Daarna zal iedereen van de NOW gebruik moeten gaan maken. Indien er een aanvraag is gedaan via WTV, maar er nog geen vergunning voor is afgegeven, wordt dit beschouwd als een aanvraag voor de NOW. Hiervoor zal dan nog aanvullende informatie aangevraagd gaan worden.

 

Aanvraag
De aanvraag gaat middels het UWV en kan vanaf heden worden aangevraagd tot en met 31 mei. Hou website UWV en rijksoverheid in de gaten voor de openstelling.

 

Regeling
De regeling zal berekend gaan worden op basis van de omzetdaling van het bedrijf in een aaneengesloten drie maanden periode die begint op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020 t.o.v. de omzet van geheel 2019 gedeeld door 4. De omzet daling dient tenminste 20% te zijn. Bij verlies van 100% omzet, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van de werkgever. Bij bijvoorbeeld 25% omzet verlies, bedraagt de tegemoetkoming 22,5%. In beginsel is de peildatum van de loonsom januari 2020.

Op basis van de aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in omzet is geweest en vindt de correctie plaats. Ook vindt er nog een correctie plaats indien er sprake is van een daling van de loonsom. UWV streeft na 2 tot 4 weken na aanvraag (de eerste termijn) van het voorschot te betalen.

Werkgevers dienen het loon van de betrokken werknemers 100% door te betalen als ze gebruik maken van deze regeling. Regeling biedt compensatie voor aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies, pensioenpremies (werknemers- en werkgeversdeel) en opbouw vakantietoeslag. De eventuele betaling vakantiebijslag telt niet mee.

Regeling is geldig, mits aan alle eisen voldaan, voor o.a. flexibele contracten, uitzendkrachten met of zonder uitzendbeding, payroll, stagiairs en BBL.

 

 

Externe informatie:

Rijksoverheid: veelgestelde vragen klik hier

UWV: klik hier