NOW 3.0 (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid)

Ingangsdatum: 1 oktober (NOW 3.1), 1 januari 2021 (NOW 3.2) en 1 april 2021 (NOW 3.3)
Looptijd: 3 x 3 maanden
Waar aan te vragen: UWV
Aan te vragen vanaf: maandag 16 november
Uitvoering: UWV

 

Aanvraag
De aanvraag gaat middels het UWV en kan vanaf maandag 16 november worden aangevraagd voor wat betreft het eerste tijdvak. Voor het 2e tijdvak start de beoogde aanvraagperiode op 15 februari 2021 en voor de derde periode wordt gestreefd naar een aanvraagperiode tussen 17 mei 2021 en 13 juni 2021. Houdt de website UWV en rijksoverheid in de gaten voor de openstelling.

 

Regelwijziging t.o.v. vorige NOW tranches  

In vergelijking met de vorige tijdvakken gaat deze regeling gelden voor een periode van 3 x 3 maanden. Als referentiemaand voor de loonsom is in beginsel gekozen voor juni 2020. Het doel van deze regeling is om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van de loonkosten. De subsidie moet in ieder geval hiervoor worden aangewend. Het maakt niet uit of er al eerder gebruik is gemaakt van eerdere NOW regelingen. Indien je al wel eerder gebruik hebt gemaakt van de NOW regeling, dient de periode van omzetdaling wel aan te sluiten op de vorige periode. Indien je vanaf 16 november voor de eerste keer gebruik maakt van de NOW regeling kun je deze laten ingaan op 1 oktober, 1 november of 1 december.

Voor de eerste periode (oktober tot en met december 2020, 3e tranche) dient de werkgever een minimaal te verwachten omzetverlies te hebben van 20%. Vanaf het 2de tijdvak (januari 2021 en verder, 4e en 5e tranche) is er een percentage van 30% per tijdvak vastgesteld.

Werkgevers hebben de inspanningsverplichting om hun met ontslag bedreigde werknemers van werk naar werk te begeleiden. Tevens is deze inspanningsverplichting er ook om medewerkers te stimuleren voor een ontwikkel advies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk.

De werkgever is verplicht het geld te gebruiken voor betaling van loonkosten, werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen, opbouw van vakantiegeld en andere kosten dan loonkosten.

Werkgever is verplicht werknemersvertegenwoordiging te informeren over toegekende aanvraag. Tevens dient er een controleerbare administratie gevoerd te worden waarin alle gegevens die van belang zijn, kunnen worden nagegaan en bewaard worden voor 5 jaar. Indien er wijzigingen zijn die van belang kunnen zijn voor intrekking, wijziging of vaststelling subsidie, dienen deze doorgegeven te worden aan het UWV.  De werkgever dient loonaangifte te doen op grond van de Wet op de loonbelasting 1964.

 

Berekening

De hoogte van de subsidie in NOW 3.1 is de uitkomst van: A x B x 3 x 1,4 x 0,8

De hoogte van de subsidie in NOW 3.2 is de uitkomst van A x B x 3 x 1,4 x 0,7

De hoogte van de ssubsidie in NOW 3.3 is de uitkomst van A x B x 3 x 1,4 x 0,6

 

Hierbij staat:

  1. voor het percentage van de omzetdaling
  2. voor de loonsom waarbij wordt uitgegaan van de  loonsom van werknemers waarvoor de werkgever het loon heeft uitbetaald in het tijdvak met dien verstande dat:
  3. de uitbetaling van vakantiebijslag in het gehanteerde aangiftetijdvak niet wordt meegenomen bij de vaststelling van de loonsom, met uitzondering van de uitbetaling van vakantiebijslag door de werkgever die geen vakantiebijslag voor de werknemer reserveert, als bedoeld in artikel 5, derde lid, van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  4. de loonsom wordt vermenigvuldigd met 0,926, indien de werkgever geen vakantiebijslag voor de werknemer reserveert.
  5. de loonsom wordt verminderd met een extra periode salaris dat naast het reguliere loon en vakantiebijslag wordt uitbetaald in het tijdvak.
  6. het in aanmerking te nemen loon per werknemer niet meer bedraagt dan tweemaal het maximale dagloon maal 21,75. Berekend na toepassing van onderdeel 1 tot en met 3.

 

Voor de loonsom wordt uitgegaan van het loon over de maand juni 2020. Indien er sprake is van een aangiftetijdvak van vier weken, wordt uitgegaan van het loon over het zevende aangiftetijdvak van het jaar 2020, waarbij de loonsom in dat aangiftetijdvak wordt verhoogd met 8,33 procent. Indien er geen loongegevens zijn over het tijdvak, bedoeld in het tweede lid, wordt uitgegaan van het loon over de maand april van het jaar 2020. Indien er sprake is van een aangiftetijdvak van vier weken, wordt uitgegaan van het loon over het vierde aangiftetijdvak van het jaar 2020, waarbij de loonsom in dat aangiftetijdvak wordt verhoogd met 8,33 procent.

 

Voorschot

De hoogte van het voorschot bedraagt 80% van het bedrag van de subsidie. Het voorschot wordt betaald in ten hoogste drie termijnen.

 

Externe informatie

Overheid.nl: Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Rijksoverheid: overzicht financiele regelingen NOW

Rekenhulp: omzetverlies

UWV: klik hier

 

De teksten in dit document zijn met zorg samen gesteld maar blijven een interpretatie van de voor ons beschikbare informatie. Er kunnen aan dit document geen rechten ontleend worden. Nieuwe regels of aanvullingen dienen zich soms dagelijks aan, kijk daarom altijd bij de bronvermelding en bij de betrokken uitvoerende instanties voor de laatste informatie en de geldende voorwaarden.