8 vragen én antwoorden voor werkgevers over corona
Nieuws
8 vragen én antwoorden voor werkgevers over corona

Mag ik mijn werknemers verplichten om vakantie op te nemen? Mag ik vragen naar het vaccinatiebewijs? Een jaar lang houden we ons aan diverse coronamaatregelen, en dat levert vragen op van werkgevers. Want hoe ga je om met corona op de werkvloer? In dit artikel vind je acht veelgestelde vragen mét antwoorden.

1. Mogen werknemers een vastgestelde vakantie intrekken?

Nee, een werknemer mag een vastgestelde vakantie dag niet intrekken. Dit is niet in de wet geregeld. Wél mag jij als werkgever een vastgestelde vakantie intrekken als hier zwaarwegende bedrijfsbelangen voor zijn. De schade die de werknemer lijdt voor het intrekken van deze vakantiedag, moet je vergoeden.

Dat een werknemer geen vastgestelde vakantie mag intrekken, betekent natuurlijk niet ze geen verzoek mogen indienen. Jij als werkgever beslist of dat je dit verzoek ook honoreert.

2. Mag je werknemers verplichten om vakantie op te nemen?

Nee, dat mag niet. Je kunt het natuurlijk wel vragen, maar niet afdwingen. ADV-uren kun je daarentegen wel verplicht laten opnemen, mits je schriftelijk hebt afgesproken dat ook jij als werkgever kan bepalen wanneer er ADV-uren opgenomen moeten worden. De vakantiewetgeving is hier namelijk niet op van toepassing.

Vanwege het coronavirus heeft het kabinet de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) tot stand gebracht. Deze regeling vervangt de regeling werktijdverkorting. Wanneer je door corona minder werk hebt voor je werknemers, kan je daarin gecompenseerd worden.

3. Hoe ga je om met werknemers die op hun verlofdagen ziek worden of al ziek zijn?

Normaliter worden de dagen waarop de werknemer tijdens een vastgestelde vakantie zie is, niet als vakantiedag aangemaakt, maar als ziektedag. In de wet is hiervoor een uitzondering gemaakt. Jij als werkgever mag met werknemers van tevoren schriftelijk overeenkomen dat ziektedagen als vakantiedagen aangemerkt gaan worden. Let op: dit geldt alleen op bovenwettelijke verlofdagen van het desbetreffende jaar. Heb je deze afspraken gemaakt? Dan heb je als werkgever geen extra instemming nodig om de bovenwettelijke dagen te verrekenen met de dagen dat een werknemer ziek is geweest.

4. Mag je werknemers verplichten zich te laten vaccineren tegen het coronavirus?

Nee, dat mag niet. In Nederland geldt geen vaccinatieplicht. Het al dan niet laten vaccineren is voor iedereen een vrije keuze, die niet kan worden beperkt.

5. Mag je vragen naar het vaccinatiebewijs?

Ja, mits het niet in strijd is met het discriminatieverbod, de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) en de privacywetgeving. Je moet namelijk belangenafwegingen maken én kunnen aantonen dat het vaccinatiebewijs een gerechtvaardigd doel dient, noodzakelijk is om dat doel te bereiken en voldoet aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit.

6. Ben je verplicht om een niet vaste onregelmatigheidstoeslag (ORT) door te betalen als er werk komt te vervallen?

Dat is afhankelijk van de arbeidsvoorwaarden of cao, maar wettelijk gezien moet je de gemiddelde ORT door betalen. Dit wordt gemeten over een bepaalde periode, zoals bijvoorbeeld de laatste 12 maanden. Indien ORT incidenteel is, dan kan het zijn dat er geen recht is op doorbetaling.

7. Hoever rijkt het instructierecht?

Werknemers moeten redelijke instructie opvolgen over de wijze waarop de werkzaamheden moeten worden verricht en met betrekking tot goede orde in de onderneming. Zo kun je werknemers instrueren om de hygiënemaatregelen na te leven óf wanneer het mogelijk is opdragen om voor een bepaalde periode thuis te werken.

8. Mag je werknemers met een nul-urencontract in de huidige crisis niet oproepen?

Heb je geen werk? Dan heb je ook geen plicht om werknemers met een nul-urencontract op te roepen. Is de werknemer reeds langer dan zes maanden in dienst? Dan moet je het loon wel doorbetalen, ook als er geen werk is.

prev
next

Leave a Comment